Professor Shai Shalev-Shwartz

Professor Shai Shalev-Shwartz

CTO
Mobileye (Israel)